Trending News

Subscribe Now

Primo – ชนะใจลูกค้าด้วย Omni Channel Marketing ทำได้อย่างไร

เมื่อการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามีหลากหลายช่องทางมากขึ้น การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ ของแบรนด์มาไว้ที่เดียวจึงเป็นเรื่องซับซ้อน

Article | Business

หา Customer Insight อย่างไรให้เข้าถึงใจลูกค้า

ในยุคที่ Data ของลูกค้ามีผลต่อทิศทางการทำธุรกิจ นอกจากใครจะถือ Data ไว้ในมือเยอะแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ด้วย

Article | Business