Trending News

Subscribe Now

หา Customer Insight อย่างไรให้เข้าถึงใจลูกค้า

ในยุคที่ Data ของลูกค้ามีผลต่อทิศทางการทำธุรกิจ นอกจากใครจะถือ Data ไว้ในมือเยอะแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ด้วย

Article | Business