Trending News

Subscribe Now

แว่น VR เสกออฟฟิศในโลกยุค Metaverse

แว่น VR จะเอาไว้ใช้เล่นเกมเสมือนจริงอย่าง Fortnite หรือ Roblox เครื่องมือนี้กำลังจะทำให้อนาคตในการทำงานของพวกเราเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของ Metaverse ได้อีกด้วย

Article | Business

“ดิจิทัลบูรณะ” ฟื้นคืนประตูกำแพงเมืองโซลที่สาบสูญกว่า 600 ปี ด้วย AR และ VR

เรื่อง : ดวงพร วิริยา กาลเวลาที่ผ่านจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง มนุษย์ได้ทิ้งอารยธรรมและสิ่งปลูกสร้างสร้างที่เป็นมรดกที่สำคัญของโลกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา บางแห่งได้รับการทำนุบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เสมือนต้นฉบับให้มากที่สุด แต่มีอีกหลายแห่งถูกทำลายลงไปก่อนที่จะเก็บรักษาไว้ได้  ทั้งเกิดสงคราม การขยายตัวของเมืองเพื่อกระจายความเจริญให้กับเมืองเล็ก…

Article | Technology