airbnb Spotify หรือ Netfilx บริการเหล่านี้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันแทบทุกคน เป็นรูปแบบโมเดลของธุรกิจที่เรียกว่า Subscription Economy ครับ ไม่ใช่แค่เพียงการตอบสนองพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปตามโลกาภิวัฒน์…