Trending News

Subscribe Now

เชื่อว่ามีหลายคนที่อยากทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ‘CREATIVE TALK’ อยากชวนมาเรียนรู้ 5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนคุณจะเริ่มธุรกิจ

ในปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ The Great Resignation หรือปรากฏการณ์ที่คนลาออกจากงานเป็นจำนวนมาก

Article | Business

‘The Great Resignation’ วันที่การลาออกกลายเป็นโรคติดต่อ

‘The Great Resignation’ หรือปรากฎการณ์ที่อธิบายถึงการลาออกของพนักงานหลังการระบาดครั้งใหญ่ด้วยจำนวนที่เรียกได้ว่าทุบสถิติ ทำให้หลายบริษัททั่วโลกต้องสืบหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด และประเมินสถานการณ์ใหม่เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้

Article | Business