Trending News

Subscribe Now

แนวทาง Personalized Marketing ในโลกจริงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไม่รู้จบ

Contextual Marketing หรือการใช้ “บริบท” ของความสนใจ พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายมาทำการตลาดแบบ Personalize เพื่อมองหาว่าพวกเขาสนใจอะไรอยู่ ต้องการอะไร…

Article | Digital Marketing

อนาคตที่ไม่ใช่ Me แต่คือ We เมื่อแนวคิดของธุรกิจในอนาคตต้องตอบโจทย์สังคมและโลกให้มากขึ้น

ในตอนนี้นักการตลาดและธุรกิจต่างมุ่งไปหนทางของการทำ Personlization หรือการตลาดส่วนบุคคลขึ้นมา แต่กระแสการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในต่างประเทศ และกำลังเริ่มเปลี่ยนไปจากการทำ Personalization ที่เป็นการทำสิ่งๆ ต่างเพื่อคนใด คนหนึ่ง มาเป็นการทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ที่ดีสำหรับสังคมโลก…

Article | Business

มอง Data ก็รู้ใจ ผ่านการตลาดแบบ Hyper Personalization

‘ไม่ใช่แค่จำชื่อได้ แต่รู้ด้วยว่าเราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร’ ถ้าเป็นคนคุยที่กำลังจีบ ๆ กันอยู่ ถ้ารู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ ก็สอบผ่านได้เลย! เช่นเดียวกันกับการทำการตลาดแบบ Hyper…

Article | Digital Marketing