Trending News

Subscribe Now

การมีทักษะที่ดีจะทำให้เราสามารถทำงานได้หลากหลายและมีความสุข

คนเราสามารถทำงานประจำได้กี่งาน ? ควรแบ่งเวลาและควรเสริมสร้างทักษะอย่างไรให้ทำทุกงานได้อย่างมีความสุข หาคำตอบไปพร้อมกันกับ 3 ผู้เชี่ยวชาญจาก Trick Of The Trade , CareerVisa และ Storylog ที่จะมาบอกเล่ากลยุทธ์และวิธีการที่จะช่วยทำให้คุณมีความสุขจากการทำงานที่หลากหลาย

Article | Living