One Word Caption เทรนด์นี้เกิดขึ้นใน instagram โดยเหล่า Users ทั่วโลกมักจะเลือกคำแทนใจมาใช้ประกอบรูปเพื่อบอกถึงอารมณ์ของพวกเขา