Trending News

Subscribe Now

แนวทาง Personalized Marketing ในโลกจริงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไม่รู้จบ

Contextual Marketing หรือการใช้ “บริบท” ของความสนใจ พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายมาทำการตลาดแบบ Personalize เพื่อมองหาว่าพวกเขาสนใจอะไรอยู่ ต้องการอะไร…

Article | Digital Marketing