เมื่อทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม รถยนต์ไฟฟ้า