Trending News

Subscribe Now

7 เรื่องที่องค์กรต้องเข้าใจทีมงาน เพื่อการทำงานในปี 2022 (Part II)

‘7 เรื่องที่องค์กรต้องเข้าใจทีมงาน’ ที่ทาง Korn Ferry ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องของการดูแลทีมงานในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นความท้าทายสำหรับทุกๆ องค์กร

Article | Business

7 เรื่องที่องค์กรต้องเข้าใจทีมงาน เพื่อการทำงานในปี 2022 (Part I)

ก้าวเข้าสู่ปี 2022 แล้ว หนึ่งสิ่งที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญในแผนการดำเนินงานในแต่ละปีนั้นหนีไม่พ้นเรื่องของ “ทีมงาน”

Article | Business