Trending News

Subscribe Now

เราควรทำอย่างไร ถ้าการใช้ Email ก็ทำให้โลกร้อนได้

อย่างที่รู้ว่าในปัจจุบันเราส่งข้อความ แชร์รูปภาพ ดาวน์โหลดเพลง ดูออนไลน์สตรีมมิ่งต่างๆ กันได้เพียงคลิกเดียว ทว่าพฤติกรรมออนไลน์ทุกอย่างของเราต่างก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายในหนึ่งคลิกเช่นกัน

Article | Technology

เลือกให้เหมาะ Chat Email Call Meeting

การสื่อสารที่ล้มเหลว เพราะเลือกรูปแบบไม่เหมาะสม ปัจจุบันรูปแบบในการสื่อสารมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการแชท การส่งอีเมล การโทร หรือการเดินทางไปเจอ ซึ่งการสื่อสารที่ล้มเหลว อาจเป็นผลมาจากการเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นลองมาเลือกกันใหม่…

Entrepreneur | Podcast | The Organice