Influencer Marketing ถือว่าเป็นเสาหลักของการทำ Digital Marketing ในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ อ้างอิงข้อมูลจาก The State of Influencer Marketing 2021