Trending News

Subscribe Now

ถ้าเงินยังไหลออกจากกระเป๋าไม่เร็วพอ 🥲 – 3 เทคโนโลยีที่จะยกระดับการซื้อของในปี 2022

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปสิ้นเชิง สังเกตได้จากเวลาที่เราไปซื้อของตามร้านค้า

Article | Technology

ย้อนดู Consumer Behavior Trend 2018 เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภค Part 2

บทความนี้ต่อจากเรื่อง Consumer Behavior Trend 2018 เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภค part ที่แล้ว ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต เช่น…

Creative Wisdom | Digital Marketing | Podcast

ย้อนดู Consumer Behavior Trend 2018 เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภค

ย้อนดู เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2018 วันนั้นจนวันนี้ มีอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วบ้าง มาดูกัน หมายเหตุ: บทความเมื่อปี 2018 6…

Creative Wisdom | Digital Marketing | Podcast