Sezzle (อ่านว่า ซิสส์ – เซลล์) คือ แพลตฟอร์ม E-commerce สัญชาติสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ภายใต้คอนเซปต์ว่า Buy Now. Pay Later