หากจะแปลตรงตัว Audio Marketing คือการทำการตลาดผ่านเสียง การทำการตลาดที่ไม่ต้องพึ่งพารูปภาพ คลิปวิดีโอ แต่มีเฉพาะเสียงเท่านั้น