Hyperloop คือ นวัตกรรมระบบขนส่งมวลชนนวัตกรรมใหม่ที่ใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อน จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ช่วยลดโลกร้อน ภายในอุโมงค์ส่งกระสวยออกแบบพิเศษให้มีสภาวะความกดอากาศต่ำ สามารถทำความเร็วสูง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยย่นระยะเวลาให้นักเดินทางข้ามรัฐไปยังเมืองใหญ่ได้ไวขึ้น…