KEY POINTS: เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยผู้พิการรับรู้ข่าวสารและสื่อสารถึงกันได้เหมือนคนทั่วไป  ปัญหาผู้พิการไม่มีงานทำ ส่วนอุตสาหกรรม AI ขาดแคลนคน ทำให้ Volcan เป็นเจ้าแรกของโลกที่นำผลวิจัย…