“Twitter” แพลตฟอร์มที่เป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาหลากหลายของผู้คนบนโซเชียลมีเดีย เพราะฉะนั้นการที่แบรนด์สามารถเป็นผู้นำและสร้างคอนเน็กชันกับผู้ใช้บน Twitter ได้มีความสำคัญอย่างมาก แต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ถึงแม้กระแสจะซาลงแล้ว แต่ก็ยังไม่จบลงดี แล้วแบรนด์จะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร? คุณเอมี่ สิทธิเสนี…