“Book Share” กิจกรรมที่เราอยากแนะนำหนังสือดีหลายเล่มให้ทุกคนได้รู้จัก หลายเล่มให้ไอเดีย สนุก มีคำถามชวนให้หาคำตอบ อย่าง What If (จะเกิดอะไรขึ้น…