Trending News

Subscribe Now

4 บุคลิกภาพเพื่อนร่วมงานแบบนี้ ต้องคุยงานแบบไหน

‘Mark Murphy’ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในองค์กรกล่าวว่า “ไม่มีวิธีสื่อสารรูปแบบไหนที่ดีที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะหาทางเข้าถึงใจผู้ฟังให้มากที่สุดได้อย่างไรต่างหาก” ก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยเจรจากับใคร ถ้าคุณศึกษาตัวตนและรู้ว่าคู่สนทนาของคุณให้ความสำคัญต่อเรื่องใด คุณจะสามารถประเมินวิธีทำงาน ความรู้สึก และทัศนคติต่อเรื่องนั้น…

Article | Creative/Design

5 เคล็ดลับเอาตัวรอดของคน Extroverts ในวันที่กำลังจะเฉาตายจาก Work From Home

LET ME OUT!! ปล่อยฉันออกไปนะ!! นี่คงจะเป็นเสียงกรีดร้องในใจของคน Extroverts หลายคนเมื่อต้อง Work From Home เมื่อพูดถึงเรื่องการทำงานที่บ้านหรือการทำงานแบบ…

Article | Living