From Design Psychology to Business Opportunitiesก้าวนำคู่แข่ง เปลี่ยนความคิดของลูกค้า ด้วยพลังของดีไซน์ที่หลายธุรกิจยังมองข้าม คลาสเรียนที่จะทำให้คุณเข้าใจจิตวิทยางานดีไซน์เพื่อปรับใช้กับธุรกิจ เรียนรู้ว่าดีไซน์มีผลต่อความคิดของลูกค้าอย่างไรและจะสื่อสารไปยังดีไซน์เนอร์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไร…