Influencer, Blogger, Youtuber กลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่อยู่ในความสนใจมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา แต่ใน session นี้เราจะชักชวนเจ้าของเพจ Ad…