บทหนึ่งในหนังสือ Reality Check ที่ว่า “Why Smart People Do Dumb Things”…