Trending News

Subscribe Now

เลือกให้เหมาะ Chat Email Call Meeting

การสื่อสารที่ล้มเหลว เพราะเลือกรูปแบบไม่เหมาะสม ปัจจุบันรูปแบบในการสื่อสารมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการแชท การส่งอีเมล การโทร หรือการเดินทางไปเจอ ซึ่งการสื่อสารที่ล้มเหลว อาจเป็นผลมาจากการเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นลองมาเลือกกันใหม่…

Entrepreneur | Podcast | The Organice