Trending News

Subscribe Now

Creative Talk 1


โอกาสพิเศษสุด ครั้งเดียวเท่านั้น! เรียนรู้เรื่องการท่างานในสาย Creative เข้าใจถึงสิ่งที่นักคิด ต้องท่า “ควรทํา” และ “อยากท่า” การท่างานที่แตกต่างในแบบ ของคนไทยและต่างชาติ เรียนรู้ด้วยการพูดคุย และศึกษา case study งานที่ผ่าน มากว่า 15 ปี

Speaker: Sittipong Sirimaskasem ceo and Creative ของ RGB72 ผู้บรรยาย Design Communication

Special Guest : ONG ARTTASAN Associate Creative Director of RAZORFISH New York

สัมมนาพิเศษที่หาโอกาสได้ยากและไม่ควรพลาดสําหรับผู้ที่ทํางานในสาย Creative Design, ua: Online Agency

Session with พี่อ๋อง (ONG Attasan)


Related Articles

Creative Talk Action 2019 : Presentation Canvas Batch 2

จัดระเบียบความคิดเพื่อสร้าง Presentation ที่ทรงพลังเปลี่ยนการนำเสนอธรรมดาให้เป็นการโน้มน้าวใจคน Presentation Canvas คือจุดเริ่มต้นของการทำ Presentation เพื่อการขายและโน้มน้าวใจคนฟัง โดย Presentation…

Event

The A-Class – The Master Series

The A-CLASS คือ Training Course ที่เชื่อว่าการได้เรียนจากผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้จริงในธุรกิจ จะทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่ง The…

Event

Creative Talk Action: From Design Psychology to Business Opportunities

From Design Psychology to Business Opportunitiesก้าวนำคู่แข่ง เปลี่ยนความคิดของลูกค้า ด้วยพลังของดีไซน์ที่หลายธุรกิจยังมองข้าม คลาสเรียนที่จะทำให้คุณเข้าใจจิตวิทยางานดีไซน์เพื่อปรับใช้กับธุรกิจ เรียนรู้ว่าดีไซน์มีผลต่อความคิดของลูกค้าอย่างไรและจะสื่อสารไปยังดีไซน์เนอร์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไร…

Event