Subscribe Now

Trending News

Category: Learn

CREATIVE TALK ACTION! 2019 “Complete Journey to Magnetic Content Marketing”

Creative Talk Action, Learn

กลับมาอีกครั้งกับ Class Learning by Doing เพราะ “การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการลงมือทำ” ให้คุณได้เรียนรู้และทำจริงอย่างเข้าใจ ไปกับวิทยากรที่รู้จริง…

The A-Class – The Master Series

Learn, The-A-Class

The A-CLASS คือ Training Course ที่เชื่อว่าการได้เรียนจากผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้จริงในธุรกิจ จะทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่ง The…