Agenda
TIME MAIN STAGE
8:30-9:00 ลงทะเบียนเข้างาน
9:00-9:30 พิธีเปิด
9:30-11:00

Introduction CTC2018 & 2018 Trends : Creative:

 • กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล, Pheromone
 • ดาริน สุทธพงษ์, Indie Dish

Introduction CTC2018 & 2018 Trends : Technology:

 • อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, Blognone
 • อรนุช เลิศสุวรรณกิจ, TechSauce
 • ปริวรรต วงษ์สำราญ, Startup Thailand สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Introduction CTC2018 & 2018 Trends : Digital Marketing:

 • สุธีรพันธุ์ สักรวัตร, SCB
 • อภิศิลป์ ตรุงกานนท์, Pantip

Introduction CTC2018 & 2018 Trends : Entrepreneur:

 • ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, Tarad.com
 • พรทิพย์ กองชุน, Jitta
11:00-11:40

What’s Next for Social Contents

 • ภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์, Page เทพลีลา
 • ทิตยา เฮงนุกูล, Page เรียนเถอะ อยากสอน
 • สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล, BrandBaker
 • ปิยนันต์ ชวเลขยางกูร, Thai Live Stream
11:40-12:20

DEBATE: Digital Marketing ทำเอง หรือจ้าง Agency?

 • ธมลวรรณ เอกบัณฑิต, Page เรียนรู้เรื่องเพชรอย่างง่าย กับ Doctor Diamond
 • ไกรวิน วัฒนะรัตน์, AHEAD.ASIA
 • สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล, BrandBaker
 • ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิช, The Flight 19
12:20-13:30 BREAK
13:30-14:10

Inspiration Talk

 • อรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา & พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน, TEDxBangkok
14:10-14:50

DEBATE: วุฒิการศึกษาจำเป็นต่อการทำงานสาย tech หรือไม่?

 • ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์, iTAX
 • เลอทัด  ศุภดิลก, SellSuki
 • รวิทัต  ภู่หลํา, Code App
 • ทีปกร ศิริวรรณ, Computer Systems Integration
14:50-15:30

eSport - The New Market for
 Business Opportunities

 • กีรคิต ทรัพย์วิสุทธิ์
 • อุบล ดารา
 • พันธชนก เนียมศิริ, Mega Esport
15:30-16.30

The New Wave that will change the way we live (Crypto Currency)

 • นิรันดร์ ประวิทย์ธนา, AVA Advisory
16:30-17.30 พิธีปิดงาน
TIME ENTREPRENEUR STAGE
11:00-11:40

Woman Entrepreneur

 • พรทิพย์ กองชุน, Jitta
 • อรนุช เลิศสุวรรณกิจ, TechSauce
 • นิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์, Little Monster
11:40-12:20

Online Invasion from China

 • ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, Tarad.com
12:20-13:30 BREAK
13:30-14:10

ทำอย่างไรเมื่อ facebook ลด reach

 • สิทธินันท์​ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ & อรวี สมิทธิผล, Content Shifu
14:10-14:50

Startup Comedy

 • ไกรวิน วัฒนะรัตน์, AHEAD.ASIA
14:50-15:30

Future PR for Thailand Tourism

 • ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร, Navatas Hospitality
TIME DIGITAL STAGE
11:00-11:40

User Behaviour 2018

 • ภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์, Wongnai
 • กล้า​ ตั้งสุวรรณ, ThothZocial
11:40-12:20

Is "data" detrimental to "creativity"?

 • Lisa Collins, Digital Transformation Evangelist of Adobe
12:20-13:30 BREAK
13:30-14:10

Micro Influencer 2018 Trends

 • สุวิตา จรัญวงศ์, Redlab & Tellscore
14:10-14:50

Trends from what I see

 • ฉกาจ ชลายุทธ, Phoinikas
14:50-15:30

เทคนิคบริหารเวลาในยุคที่เวลาถูกขโมย

 • ปริยากร อังศุธารา & อนุชา ศิวิลัยกุล, SaroopBook
TIME FOCUS STAGE
11:00-11:40

AHow Design and Creativity Underpin Experience Business

 • Albert Goh, Solution Consultant, Adobe Southeast Asia
11:40-12:20

UI is gone ?

 • กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล, Pheromone
 • ลินดา ไกรวณิช, Magnetolabs
12:20-13:30 BREAK
13:30-14:10

Photo Marketing การถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการตลาด

 • เกียรติชัย หงษ์วิเศษ, Snappix
14:10-14:50

Health and Wellness

 • สิริลักษณ์ ศรีจินดา, Page Palouis เฮลตี้สายชิล
14:50-15:30

The Secret of Architecture Photography

 • Rien Van Rijthoven
TIME MAIN STAGE ENTREPRENEUR STAGE DIGITAL STAGE FOCUS STAGE
8:30-9:00 ลงทะเบียนเข้างาน
9:00-9:30 พิธีเปิด
9:30-11:00

Introduction CTC2018 & 2018 Trends : Creative:

 • กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล, Pheromone
 • ดาริน สุทธพงษ์, Indie Dish

Introduction CTC2018 & 2018 Trends : Technology:

 • อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, Blognone
 • อรนุช เลิศสุวรรณกิจ, Techsauce
 • ปริวรรต วงษ์สำราญ, Startup Thailand สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Introduction CTC2018 & 2018 Trends : Digital Marketing:

 • สุธีรพันธุ์ สักรวัตร, SCB
 • อภิศิลป์ ตรุงกานนท์, Pantip

Introduction CTC2018 & 2018 Trends : Entrepreneur:

 • ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, Tarad.com
 • พรทิพย์ กองชุน, Jitta
11:00-11:40

What’s Next for Social Contents

 • ภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์, Page เทพลีลา
 • ทิตยา เฮงนุกูล, Page เรียนเถอะ อยากสอน
 • สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล, BrandBaker
 • ปิยนันต์ ชวเลขยางกูร, Thai Live Stream

Woman Entrepreneur

 • พรทิพย์ กองชุน, Jitta
 • อรนุช เลิศสุวรรณกิจ, TechSauce
 • นิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์, Little Monster

User Behaviour 2018

 • ภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์, Wongnai
 • กล้า​ ตั้งสุวรรณ, ThothZocial

How Design and Creativity Underpin Experience Business

 • Albert Goh, Solution Consultant, Adobe Southeast Asia
11:40-12:20

DEBATE: Digital Marketing ทำเอง หรือจ้าง Agency?

 • ธมลวรรณ เอกบัณฑิต, Page เรียนรู้เรื่องเพชรอย่างง่าย กับ Doctor Diamond
 • ไกรวิน วัฒนะรัตน์, AHEAD.ASIA
 • สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล, BrandBaker
 • ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิช, The Flight 19

Online Invasion from China

 • ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, Tarad.com

Is "data" detrimental to "creativity"?

 • Lisa Collins, Digital Transformation Evangelist of Adobe

UI is gone ?

 • กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล, Pheromone
 • ลินดา ไกรวณิช, Magnetolabs
12:20-13:30 BREAK
13:30-14:10

Inspiration Talk

 • อรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา & พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน, TEDxBangkok

ทำอย่างไรเมื่อ facebook ลด reach

 • สิทธินันท์​ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ & อรวี สมิทธิผล, Content Shifu

Micro Influencer 2018 Trends

 • สุวิตา จรัญวงศ์, Redlab & Tellscore

Photo Marketing การถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการตลาด

 • เกียรติชัย หงษ์วิเศษ, Snappix
14:10-14:50

DEBATE: วุฒิการศึกษาจำเป็นต่อการทำงานสาย tech หรือไม่?

 • ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์, iTAX
 • เลอทัด  ศุภดิลก, SellSuki
 • รวิทัต  ภู่หลํา, Code App
 • ทีปกร ศิริวรรณ, Computer Systems Integration

Startup Comedy

 • ไกรวิน วัฒนะรัตน์, AHEAD.ASIA

Trends from what I see

 • ฉกาจ ชลายุทธ, Phoinikas

Health and Wellness

 • สิริลักษณ์ ศรีจินดา, Page Palouis เฮลตี้สายชิล
14:50-15:30

eSport - The New Market for
 Business Opportunities

 • กีรคิต ทรัพย์วิสุทธิ์
 • อุบล ดารา
 • พันธชนก เนียมศิริ, Mega Esport

Future PR for Thailand Tourism

 • ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร, Navatas Hospitality

เทคนิคบริหารเวลาในยุคที่เวลาถูกขโมย

 • ปริยากร อังศุธารา & อนุชา ศิวิลัยกุล, SaroopBook

The Secret of Architecture Photography

 • Rien Van Rijthoven
15:30-16.30

The New Wave that will change the way we live (Crypto Currency)

 • นิรันดร์ ประวิทย์ธนา, AVA Advisory
- - -
16:30-17.30 พิธีปิดงาน